Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1´Mooij Designs´; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, ver/bouwbegeleiding en styling;

1.2 De opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Mooij Designs als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3 De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mooij Designs met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Mooij Designs;

1.4 Het project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de Mooij Designs verstrekte opdracht betrekking heeft.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van Mooij Designs, leveringen van zaken door Mooij Designs en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Mooij Designs, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mooij Designs en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

 3.1 Offertes van Mooij Designs zijn maximaal 30 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt dan pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Mooij Designs. Mooij Designs heeft het recht het aanbod te herroepen.

3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van de Mooij Designs staan omschreven, wordt door Mooij Designs schriftelijk bevestigd en zal naar de opdrachtgever ter akkoord toe gezonden worden. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Mooij Designs zijn bevestigd.

3.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door en opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Mooij Designs aanvangt met de uitvoering van de opdracht en de Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering hiervan, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

 

Artikel 4 Uitvoering opdracht

4.1 Mooij Designs zorgt dat het voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen.

4.2 Mooij Designs fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn

4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Mooij Designs daarin te kennen

4.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Mooij Designs te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

4.5 Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Mooij Designs met Opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

 

Artikel 5 Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de Mooij Designs, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.2 Wanneer Mooij Designs, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Mooij Designs deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.

5.3 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Mooij Designs derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Mooij Designs. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

Artikel 6 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

6.1 De honorering van Mooij Designs kan als volgt worden overeengekomen: – volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of – op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of – door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.

6.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisie tekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

Artikel 7 Honoranium bij gewijzigde opdracht

7.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Mooij Designs verricht tengevolge van: (a) gewijzigde (overheids) voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen, of (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

7.2 Mooij Designs informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

7.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Mooij Designs of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 8 Betaling en invorderingskosten

 8.1 De declaraties van Mooij Designs dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank-of girorekening van Mooij Designs. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan heeft de interieurontwerper aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming is verstreken.

8.2 Alle door Mooij Designs gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

 

8.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De opdrachtgever is ingeval van tekortkoming verschuldigd:

 

Hoofdsom                                            Percentage ten hoogste

over de eerste € 2500                            15% met een minimum van € 40

over de volgende € 2500                       10%

 over de volgende € 5000                      5%

over de volgende € 190.000                   1% over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6775

 

 

 8.4 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Mooij Designs gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.

8.5 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op Mooij Designs.

8.6 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere declaratie.

8.7 Alle vorderingen van Mooij Designs worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 

Artikel 9 Duur en beëindiging

9.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

9.2 Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Mooij Designs, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Mooij Designs wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Mooij Designs gerechtigd te vorderen: 125% van honoranium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Mooij Designs ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

 

Artikel 10 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

10.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Mooij Designs niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Mooij Designs te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Mooij Designs de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

 

Artikel 11 Afwijkingen van ontwerp

11.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Mooij Designs en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrechten

12.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Mooij Designs bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

 

12.2 Mooij Designs heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

12.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Mooij Designs, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mooij Designs.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Mooij Designs voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Mooij Designs volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

13.2 Mooij Designs is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Mooij Designs is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

13.3 Mooij Designs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mooij Designs is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.4 Indien het ontwerp van Mooij Designs niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Mooij Designs, dan is Mooij Designs slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Mooij Designs.

13.5 Mooij Designs sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Mooij Designs de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan. De aansprakelijkheid van Mooij Designs is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, of tot drie maal de factuurwaarde.

13.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Mooij Designs kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

13.7 Mooij Designs is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Mooij Designs zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.

 

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan de Mooij Designs kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Mooij Designs overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Mooij Designs geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

14.2 Mooij Designs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Mooij Designs zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Ingeval van overmacht heeft Mooij Designs het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

14.4 Indien Mooij Designs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Mooij Designs gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 15 Ontbinding

 15.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mooij Designs omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de interieurontwerper gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1 Op elke overeenkomst tussen Mooij Designs en de opdrachtgever is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

16.2 De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Mooij Designs en de opdrachtgever kennis te nemen. Mooij Designs blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever

 

Artikel 17 Toepassing

 

17.1 De algemene voorwaarden van Mooij Designs zijn van kracht met ingang van 01-01-2018 sluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.